โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-01-15 16:21:48
IP: 116.58.232.157
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัด การออม และปลูกฝังสร้างค่านิยม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ต่อชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 13 ม.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ