โครงการส่งเสริมความเป็นเจ้าของ อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2023-11-24 08:52:10
IP: 116.58.232.53
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเป็นเจ้าของ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้สมาชิก เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์กับวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อให้สมาขิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ และบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 23 พ.ย.66

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ