โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2023-11-16 02:04:58
IP: 49.228.248.148
 
 
 
 
 

               ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักในเรื่องการประหยัดและการออมเป็นส่วนสำคัญของชีวิต สอ.นย.จึงเห็นว่าการประหยัดและการออมถือเป็นภารกิจสำคัญของสหกรณ์ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกและครอบครัวในเรื่องวินัยทางการเงิน การใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการออมเงิน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึกสกรีนโลโก้ สอ.นย. ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.66 เป็นต้นไปหรือจนกว่าของที่ระลึกหมด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ